گزارش گیری کامل

در آوانک گزارش کاملی از ارسالها,تراکنشهای مالی,نظر سنجی ها و … دریافت خواهید کرد حتی میتوانید ببینید که هر مخاطب تا چند ثانیه از پیام شما را گوش داده.