ارسال LBS

یک منطقه خاص را انتخاب کنید.سپس به تعداد دلخواه شما به تمام افرادی که وارد آن منطقه میشوند پیام ارسال خواهد شد استفاده از این روش شما را نسبت به همکارانتان کاملا متمایز میکند