ارسال به خطوط ثابت

با آوانک علاوه بر خطوط همراه میتوانید به تلفنهای ثابت نیز پیام ارسال کنید