نماینده سطح 1
11،000،000 ریال
تعرفه داخل و شبکه: 17 ریال
تعرفه خارج از شبکه:21 ریال
نماینده سطح 2
5،000،000 ریال
تعرفه داخل و شبکه: 20 ریال
تعرفه خارج از شبکه:22 ریال
نماینده سطح 3
3،000،000 ریال
تعرفه داخل و شبکه: 21 ریال
تعرفه خارج از شبکه:23 ریال
پنل کاربری
1،500،000 ریال
تعرفه داخل شبکه: 21 ریال
تعرفه خارج از شبکه: 23 ریال

پس از ثبت نام، پنل کاربری مورد نظر خود را از طریق تیکت (داخل پنل) به ما اعلام کنید تا در اولین فرصت مراحل ارتقاء پنل شما انجام شود